Etablering i Norfolk Island

Åben kort
Lokal tid:
09:15:44

Government House - Administrators Residence

Quality Row, Kingston
point_of_interestLæs mere

No 10 Quality Row House Museum

Quality Row, Kingston
museumLæs mere

Norfolk Island Cenotaph

Kingston
point_of_interestLæs mere

Historical Convict Prison Site

Pier Street, Kingston
point_of_interestLæs mere

Civil Hospital

Pier Street, Kingston
hospitalLæs mere

Convict Hospital

Pier Street, Kingston
point_of_interestLæs mere

Slaughter Bay

Bay Street, Kingston
point_of_interestLæs mere

Queen Elizabeth Lookout

Rooty Hill Road, Kingston
point_of_interestLæs mere

Emily Bay

Bay Street, Kingston
point_of_interestLæs mere

Norfolk Island Golf Club

Norfolk Island Golf Club, 1 Quality Row, Kingston
point_of_interestLæs mere

HMS Sirius Shipwreck

Kingston
point_of_interestLæs mere

Panorama Seaside Apartments

Middlegate Road, Kingston
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Norfolk Island

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning