The Golden Orb Bookshop & Cafe i Burnt Pine

Åben kort
Lokal tid:
09:41:42
Open

🕗 Åbningstider

Søndag-
MandagLukket
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Burnt Pine, 2899, Norfolk Island
Kontakter telefon: +672 3 24295
Hjemmeside: norfolkisland.com.au
Latitude: -29.0331635, Longitude: 167.9500588
Større kort og vejledning

Kommentar 1

  • Ted Catchpole

    Ted Catchpole

    ::

    Very friendly. Good coffee. Great home-cooked snacks. Lovely ambience. Highly recommended.

Nærmeste Cafe:

Wrap & Roll Cafe

Taylors Road Burnt Pine NF
cafeLæs mere

Cafe Tempo

Taylors Road, Burnt Pine
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier i Norfolk Island

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning